ALGEMENE VOORWAARDEN van TAALBUREAU MARSMAN-TRADUCTIONS VOF

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het Taalbureau Marsman-Traductions en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever tenzij het Taalbureau Marsman-Traductions met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd. De bepalingen hebben betrekking op alle diensten die het Taalbureau Marsman-Traductions levert.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

Alle aanbiedingen, intake-gesprekken en prijsopgaven van het Taalbureau Marsman-Traductions zijn vrijblijvend. Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen indien het Taalbureau Marsman-Traductions voor de opgaaf geen volledig inzicht is verschaft over de te vertalen tekst, de te geven cursus, de tolkensessie of uit te voeren bedrijfspresentatie. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van het Taalbureau Marsman-Traductions of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke en/of telefonische bevestiging door het Taalbureau Marsman-Traductions van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Het Taalbureau Marsman-Traductions mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan het Taalbureau Marsman-Traductions heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan het Taalbureau Marsman-Traductions zijn verstrekt.

Artikel 3 Wijziging/intrekking van opdrachten

3.1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard in de opdracht aanbrengt, is het Taalbureau Marsman-Traductions gerechtigd tot aanpassing van de leveringstermijn alsmede het honorarium.
3.2. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is hij betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Het Taalbureau Marsman-Traductions stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.
Bij taalcursussen dient bij stopzetting door opdrachtgever of cursist de lopende termijn volledig te worden betaald.
Bij het niet tijdig afzeggen van een tolkensessie, dient de opdrachtgever de gemaakte reiskosten en de wachttijd als werktijd te vergoeden.
3.3. Indien het Taalbureau Marsman-Traductions voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan werden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 4 Uitvoering van opdracht, geheimhouding

4.1. Het Taalbureau Marsman-Traductions is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
4.2. Het Taalbureau Marsman-Traductions zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Het Taalbureau Marsman-Traductions zal haar medewerkers tot geheimhouding verplichten. Het Taalbureau Marsman-Traductions is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door haar medewerkers indien zij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
4.3. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft het Taalbureau Marsman-Traductions het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Het Taalbureau Marsman-Traductions zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.
4.4. Waar mogelijk verstrekt de opdrachtgever op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de uit te voeren opdracht alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 5 Termijn en tijdstip van levering

5.1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het Taalbureau Marsman-Traductions is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
5.2. Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Het Taalbureau Marsman-Traductions is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.3. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending per gewone post, fax of mail.
5.4. Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

Artikel 6 Honorarium en betaling

6.1. Bij vertaalwerk is het honorarium in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Voor bepaalde werkzaamheden, zoals correctie of bewerking van een bestaande tekst, kan een honorarium op basis van een uurtarief in rekening worden gebracht.
6.2. Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.4. Ingeval van niet tijdige nakoming van een betaling kan door het Taalbureau Marsman-Traductions een incasso-bureau worden ingeschakeld.

Artikel 7 Reclames en Geschillen

7.1. De opdrachtgever dient klachten over het geleverde werk of prestatie zo spoedig mogelijk aan het Taalbureau Marsman-Traductions kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan het Taalbureau Marsman-Traductions te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2. Indien de klacht gegrond is, zal het Taalbureau Marsman-Traductions het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien het Taalbureau Marsman-Traductions redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
7.3. Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken en het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
7.4 Klachten van de opdrachtgever die voortkomen uit niet nadrukkelijk uitgesproken specifieke wensen ten aanzien van de te vertalen tekst, zoals verandering van toon , stijl of opzet van de moedertekst, zijn niet ontvankelijk.

Artikel 8 Aansprakelijkheid; vrijwaring

8.1. Het Taalbureau Marsman-Traductions is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan het Taalbureau Marsman-Traductions toerekenbare tekortkoming. Het Taalbureau Marsman-Traductions is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De omvang van de schade is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
8.2. Dubbelzinnigheid en onduidelijkheid van de te vertalen tekst, ontheffen het Taalbureau Marsman-Traductions van iedere aansprakelijkheid.
8.3. De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst bepaalde risico's voor letselschade behelst, blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever; de opdrachtgever zal het Taalbureau Marsman-Traductions vrijwaren voor alle aanspraken van derden in verband met letselschade voortvloeiende uit het gebruik van het geleverde.
8.4. Het Taalbureau Marsman-Traductions is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Het Taalbureau Marsman-Traductions is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
8.5. De opdrachtgever verplicht zich het Taalbureau Marsman-Traductions te vrijwaren voor aanspraken van derden in al die gevallen waarin het Taalbureau Marsman-Traductions geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

Artikel 9 Ontbinding

9.1. Het Taalbureau Marsman-Traductions is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, sursťance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2. Indien het Taalbureau Marsman-Traductions door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft het Taalbureau Marsman-Traductions zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval, doch niet uitsluitend: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop het Taalbureau Marsman-Traductions geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 10 Auteursrechten

10.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt het Taalbureau Marsman-Traductions het auteursrecht op door het Taalbureau Marsman-Traductions vervaardigde vertalingen en andere teksten.
10.2. De opdrachtgever vrijwaart het Taalbureau Marsman-Traductions tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Taalbureau Marsman-Traductions wordt beheerst door het Nederlands recht.
11.2 Alle geschillen en vorderingen waaromtrent geen minnelijke schikking ex artikel 7 werd bereikt, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.