Oefenblad
Bedrijfscursus Frans

Organisatie: A.......... BV
Cursist: W...... K.........
Cursus: Cursus Bedrijfs-Frans 1
Datum: 12 januari 2006

1. Tegenstellingen:

Een snelle band en een langzame band Une bande rapide et une bande lente.
Die steunen zijn recht en breed. Ces supports sont droits et larges.
Hij trekt schuine en smalle lijnen. Il trace des lignes obliques et étroites.
Dat is een zware en een lelijke constructie. C'est une construction lourde et laide.

2. Aanduiden en beschrijven:

Bekijk deze pomp nu eens Regardez cette pompe-ci.
Ik bedoel die daar. Je veux dire celle-là.
die daar beneden. celle d'en bas.
(Die pompen) die wij verkopen. Celles que nous vendons.
pompen met een hoog toerental. des pompes au nombre de tours élevé.
pompen met een zware motor des pompes à moteur lourd.
De asafdichting dient om te voorkomen. La garniture sert à prévenir.

3. Breuken:

Maak Exercices 32 opnieuw en kijk zelf na..

4. Fillers: termen en uitdrukkingen om bedenktijd te winnen:

en.... uw weet het ..... hij is niet gekomen. et... vous savez ... il n'est pas venu.
en.... hoe zal ik dat zeggen.... het motief om.. et.... comment dirai-je ?... le motif pour..
en.. toen daarna..... is hij wegggegaan. et.... puis après..... il est parti.

5. Vocabulaire et tournures: (verbeteringen naar aanleiding van de vorige les)

Buiten was het 4 graden onder nul. Dehors il faisait 4 degrés sous zéro.
Ik ben 3 weken in het gebouw gebleven. Je suis resté dans le bâtiment pendant 3 semaines.
een beperkt aantal Duitsers. un nombre restreint d'Allemands.
Ik heb alleen maar gereist. Je n'ai fait que voyager.
Hij heeft mij vroeg gewaarschuwd. Il m'a prévenu de bonne heure.
De leuning was met goud bedekt. La rampe était couverte d'or.
Die pomp kan niet zonder zware motor Cette p. ne peut se passer d'un moteur fort.
Wat betreft de verkoop zijn er geen problemen. De point de vue vente il n'y a pas de problèmes.
In de herfst en in de lente is het kouder. En automne et au printemps il fait plus froid.